Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN QUITTE GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 72274417

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van zaken en/of van opdrachten en diensten waaronder o.a. Budgetcoaching, Budgetbeheer en Budgettraining van Quitte. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.quitte.nu, worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging overlegd en op eerste verzoek nogmaals gratis toegezonden;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Quitte niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Quitte is bevestigd;
 4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Quitte ter kennis heeft gebracht en Quitte alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;
 5. Quitte verricht werkzaamheden op het gebied van budgetbeheer, budget training en budget coaching.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Quitte de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan;
 2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Quitte desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
 3. Quitte stelt haar offertes voor haar werkzaamheden op het gebied van budgetbeheer en budget coaching samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor een bepaald traject, materiaalgebruik en andere traject gerelateerde zaken. Quitte bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (vaste investering);
 4. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
  a. Op basis van een vast bedrag per maand;
  Het verrichten van diensten tegen een van te voren vastgesteld maandbedrag, afhankelijk van de opdracht;
  b. Op basis van een uurtarief:
  Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;
 5. Wijzigingen tijdens een traject door Quitte in de uitvoering mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische, en/of esthetische aard zijn;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst budgetbeheer wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode als waarvoor partijen de overeenkomst zijn aangegaan
 2. Een overeenkomst budget coaching wordt aangegaan voor een periode van minimaal 3 maanden met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode als waarvoor partijen de overeenkomst zijn aangegaan.
 3. Tussentijds beëindigen van een overeenkomst voor bepaalde tijd is slechts mogelijk onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.
 4. Voor zover een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, dan kan beëindiging van deze overeenkomst plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;
 5. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Quitte de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan het aanschrijven van schuldeisers, inventarisatie schulden, opstellen budgetplan, enzovoort. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Quitte en deze algemene voorwaarden;
 6. Quitte heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen garantieverplichting. Technische adviezen, mogelijkheden en financiële tips worden naar beste geweten gegeven;
 7. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en opdrachten zullen door Quitte als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten. Ook kunnen dit omstandigheden betreffen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien;
 8. In geval van budgetbeheer stelt Quitte binnen 3 maanden na aanvang van de overeenkomst een budgetplan op, inhoudende de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de wederpartij;

Artikel 4. DERDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Quitte gerechtigd werkzaamheden door derden te laten verrichten. 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op verbintenissen met Quitte voor de uitvoering waarvan door Quitte gebruik is gemaakt van het inhuren van derden.

Artikel 5. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Quitte in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Quitte gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen;
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Quitte gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 6. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 2. Quitte is gerechtigd om aan de wederpartij voor of na aanvang van de werkzaamheden een voorschot in rekening te brengen. Zolang een aan de wederpartij in rekening gebrachte voorschot niet is betaald, is Quitte gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van het voorschot heeft plaatsgevonden.
 3. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat Quitte de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. De wederpartij (wanneer hij/zij een natuurlijke persoon betreft), is alsdan de dan geldende wettelijke rente verschuldigd aan Quitte. Als de wederpartij een zakelijke opdrachtgever betreft, dan is zij de wettelijke handelsrente verschuldigd aan Quitte. Gedeelten van een maand worden in dezen als volle maand aangemerkt.
 5. Alle door Quitte gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Quitte zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Quitte kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;
 2. Quitte is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Quitte;
 3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Quitte aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Quitte worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Quitte zijn verstrekt, heeft Quitte het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

Artikel 8. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij is verplicht de overeenkomst Budgetbeheer te ondertekenen en volledige openheid van alle zaken te verstrekken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen en van het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld;
 2. De wederpartij verplicht zich om geen nieuwe schulden en/of andere financiële verplichtingen aan te gaan die het opgestelde of gewijzigde budgetplan zouden kunnen frustreren. Bij overtreding kan de overeenkomst door Quitte worden beëindigd;
 3. De wederpartij machtigt Quitte al hetgeen te verrichten dat voor een goed verloop van het budgetbeheer noodzakelijk is. De wederpartij machtigt Quitte tevens om inlichtingen bij derden in te winnen;
 4. De wederpartij machtigt Quitte om alle huidige en toekomstige inkomsten, van welke aard dan ook, namens de wederpartij in ontvangst te nemen en al het nodige ter uitvoering van deze machtiging te verrichten;
 5. De wederpartij verplicht zich om Quitte van wijzigingen in de financiële- en persoonlijke omstandigheden direct op eigen initiatief in kennis te stellen. Mocht de wederpartij nalaten om voorgenoemde wijzigingen aan Quitte mede te delen, dan kan de overeenkomst door Quitte worden beëindigd;
 6. De wederpartij opent twee rekeningen, een beheer- en een leefgeldrekening. Alle pasjes en inlogcodes van de beheerrekening worden door de wederpartij aan Quitte ter beschikking gesteld. Alle inkomsten en uitgaven geschieden via de beheerrekening. Quitte voert het beheer over deze bankrekening. Op de leefgeldrekening ontvangt de wederpartij wekelijks of maandelijks leefgeld voor zover het saldo dit toestaat. De kosten voor deze rekeningen komen voor rekening van de wederpartij;

Artikel 9. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING

 1. Quitte is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
  • wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
  • er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;
  • het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
  • een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
  • door verhuizing van de wederpartij naar het buitenland, dan wel doordat de wederpartij Nederland feitelijk heeft verlaten;
  • door verhuizing naar een andere plaats buiten het werkgebied van Quitte, tenzij de betaling wordt gegarandeerd;
  • indien de wederpartij een strafbaar feit begaat;
  • indien de financiering van het budgetbeheer niet langer gewaarborgd is;
  • indien voortzetting van het budgetbeheer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van Quitte kan worden gevergd zoals handelingen door de wederpartij die in strijd zijn met de gemaakte afspraken voortvloeiend uit de overeenkomst;
 2. Voorts is Quitte bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 3. Quitte heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. Indien dit plaats vindt binnen één jaar na het aangaan van deze overeenkomst, is de wederpartij verplicht een schadevergoeding te betalen die 50% bedraagt van het overeengekomen maandbedrag, vermenigvuldigt met het aantal maanden dat deze overeenkomst voortijdig wordt beëindigd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Quitte op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar evenals de nog te factureren lopende maanden. Indien Quitte de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

Artikel 10. AFSTAND VAN ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. De wederpartij, niet zijnde een natuurlijke persoon, doet afstand van alle rechten op (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen.
 2. De wederpartij, niet zijnde een natuurlijke persoon, doet afstand van alle rechten tot opschorting (uit welke hoofde dan ook) van zijn betalingsverplichtingen jegens Quitte.
 3. Indien de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, een of meer tegenvorderingen op Quitte heeft, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening en opschorting met betrekking tot deze vordering(en).

Artikel 11. BUDGET TRAINING

 1. Afwezigheid van een kandidaat tijdens de workshop budgettraining ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;
 2. Wanneer door Quitte een training wordt verzorgd en een kandidaat verhinderd is om deel te nemen aan een training, is vervanging door een andere kandidaat mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een 1 week voor de training wordt aangemeld bij Quitte. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;
 3. Een verhinderde kandidaat kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op een andere datum. Bij een overboeking worden administratiekosten in rekening gebracht;

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Quitte is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 11 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
 2. Quitte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is Quitte slechts gehouden tot schadevergoeding voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt, beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Quitte in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Quitte om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 4. Wederpartij dient Quitte altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 5. Quitte is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 6. Quitte is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Quitte zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Quitte is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door Quitte namens wederpartij zijn ingeschakeld;
 7. Wederpartij is gehouden Quitte te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van Quitte ten behoeve van wederpartij;

Artikel 13. RECLAMEREN

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden / prestatie dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden / prestatie / training, te worden gemeld aan Quitte. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Quitte in staat is adequaat te reageren. Quitte zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de
  hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Quitte de opdracht alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaak;
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen opdracht niet meer mogelijk of zinvol is, zal Quitte te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
 4. Reclame is niet mogelijk indien: – wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Quitte (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; – aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
 5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
 6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

ARTIKEL 14. OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Quitte gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;
 2. Onder “overmacht” aan de zijde van Quitte wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Quitte tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Quitte, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;
 3. Quitte kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Quitte;

Artikel 15. ANNULERING / VERZETTEN

 1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van een traject, zijn alle door Quitte ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar;
 2. Verzetten van een training is kosteloos mits dit verzoek uiterlijk 2 weken voor aanvang van het traject Quitte heeft bereikt;

Artikel 16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Quitte of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
 2. 2. Quitte behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Quitte ter zake rechthebbende is;

Artikel 17. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

 1. Quitte ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij; 2. De wederpartij verleent hierdoor toestemming aan Quitte om zijn/ persoonsgegevens op te nemen, te gebruiken en te verwerken ter uitvoering van de overeenkomst met Quitte. De persoonsgegevens zullen door Quitte opgenomen, gebruikt en verwerkt worden conform de privacyverklaring van Quitte.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Quitte bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. Quitte verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Quitte wettelijk verplicht is te bewaren. Quitte is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Quitte wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Quitte is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
  • het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
  • het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Quitte. Quitte mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
 6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 18. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Quitte is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Quitte gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Quitte gevestigd is;
 3. Deze voorwaarden zijn in november 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief